Regulamin serwisu

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

I. Definicje:

Użyte w niniejszym dokumencie sformułowania pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Administrator lub Usługodawca – Nadwiślański Ośrodek Psychoterapii – Popławska & Reich spółka jawna z siedzibą w Warszawie (00-349) przy ul. Tamka 18, NIP: 525-293-64-65, REGON: 523988216, e-mail: recepcja@nadwislanski.com, tel. 796 941 829.
 2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://nadwislanski.com służąca do umawiania, rezerwowania i opłacania Konsultacji oraz umożliwiająca korzystanie z innych usług oferowanych przez Usługodawcę.
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu i usług zamówionych, zarezerwowanych lub opłaconych za jego pośrednictwem.
 4. Konsultacja – wizyta diagnostyczna, kontrolna lub cykliczna w ramach usług z zakresu psychiatrii lub psychoterapii świadczonych przez Administratora stacjonarnie lub w formule zdalnej (wideo-konsultacje lub tele-konsultacje).
 5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu.

II. Korzystanie z Serwisu:

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu obejmuje: dostęp do Serwisu, przeglądanie Serwisu, umawianie, rezerwowanie i opłacanie Konsultacji oraz korzystanie z innych usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 4. Skorzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu (w tym zwłaszcza – umówienie, zarezerwowanie lub opłacenie Konsultacji) jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

III. Rezerwacja i odwoływanie Konsultacji:

 1. Wstępna rezerwacja Konsultacji za pośrednictwem Serwisu następuje za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie, po dokonania płatności poprzez udostępnioną w Serwisie bramkę płatności online, bądź przelewem na wskazany numer rachunku bankowego Administratora.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 3. Dostępne formy płatności: Blik, Przelew Błyskawiczny, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 4. Potwierdzenie wybranego terminu Konsultacji następuje po otrzymaniu przez Usługodawcę płatności (lub pozytywnej autoryzacji płatności), poprzez przesłanie stosownej wiadomości na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. W przypadku, gdy skorzystanie z Konsultacji w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację w jeden z następujących sposobów:
 • poprzez telefoniczne odwołanie wizyty przekazując dane podane podczas dokonywania rezerwacji , lub
 • poprzez wysłanie do Administratora (na adres e-mail wskazany w ust. I pkt 1 powyżej) wiadomości z prośbą o odwołanie wizyty – z tego samego adresu e-mail, z którego dokonano rezerwacji.
 1. W przypadku odwołania Konsultacji z zachowaniem terminu i zasad określonych w pkt 5 powyżej, Użytkownik nie ponosi jej kosztów. Następuje wówczas zwrot płatności zrealizowanej za odwołaną Konsultację w sposób odpowiadający formie, w jakiej została ona wcześniej dokonana (chyba, że Użytkownik wskaże inny, oczekiwany sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami lub obowiązkami dla Administratora), w terminie 7 dni roboczych od momentu odwołania Konsultacji.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik (lub osoba, dla której Użytkownik dokonał rezerwacji) nie skorzysta z zarezerwowanej Konsultacji z jakiejkolwiek przyczyny nieleżącej po stronie Administratora lub odwoła rezerwację po terminie wskazanym w pkt 5 powyżej lub z naruszeniem określonych tamże zasad, obciąża go płatność za tę Konsultację.
 3. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

IV. Konsultacje stacjonarne:

 1. Konsultacje stacjonarne odbywają się w siedzibie Usługodawcy.
 2. Użytkownik (lub osoba, dla której Użytkownik dokonał rezerwacji) zobowiązany jest do:
 • stawienia się do miejsca Konsultacji nie wcześniej niż 15 minut i nie później niż 5 minut przed jej rozpoczęciem;
 • stosowania się do zasad porządkowych obowiązujących w miejscu Konsultacji (zarówno w pomieszczeniu recepcji, jak i w gabinetach terapeutycznych), w tym – przestrzegania zakazu spożywania posiłków i alkoholu oraz zakazu używania wyrobów tytoniowych (w tym również e-papierosów) i środków odurzających;
 • respektowania wskazówek i postulatów Usługodawcy (lub osoby działającej w jej imieniu) o charakterze porządkowym, zmierzających do poszanowania zasad współżycia społecznego, praw innych pacjentów i personelu Usługodawcy.
 1. Korzystanie z telefonów komórkowych w miejscu Konsultacji powinno odbywać się w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu Usługodawcy. Niedopuszczalne jest prowadzenie rozmów telefonicznych w czasie Konsultacji.
 2. Użytkownikowi (lub osobie, dla której Użytkownik dokonał rezerwacji) w miejscu Konsultacji (zarówno w pomieszczeniach recepcji, jak i w gabinetach terapeutycznych) może towarzyszyć wyłącznie jedna dorosła osoba, przy czym postanowienia pkt 2-3 powyżej stosuje się do niej odpowiednio.
 3. Usługodawca (lub osoba z personelu Usługodawcy) może odmówić Konsultacji Użytkownikowi (lub osobie, dla której Użytkownik dokonał rezerwacji) znajdującemu się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innego podobnie działającego środka, agresywnemu lub niestosującemu się do zasad określonych w pkt 2 powyżej.

V. Konsultacje zdalne:

 1. Konsultacje zdalne odbywają się za pomocą komputera, telefonu lub innych urządzeń z dostępem do Internetu, umożliwiających komunikację na odległość, wyposażonych w mikrofon, głośnik oraz kamerę.
 2. Zapewnienie sprzętu, o którym mowa w pkt 1 powyżej oraz łączności z Internetem o przepustowości łącza umożliwiającego płynną i niezakłóconą komunikację z lekarzem lub terapeutą obciąża Użytkownika.
 3. Wybór konkretnego rodzaju Konsultacji (wideo-konsultacja / tele-konsultacja) oraz kanału łączności (tj. komunikatora internetowego) zostanie uzgodniony podczas kontaktu pracownika  Administratora, który nastąpi przed ustalonym terminem wizyty.
 4. Postanowienia ust. IV pkt 5 powyżej stosuje się odpowiednio.

VI. Dane osobowe:

 1. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), Administrator informuje, że wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie lub podczas korzystania za jego pośrednictwem z usług oferowanych przez Usługodawcę, w tym zwłaszcza – umawiania, rezerwowania lub opłacania Konsultacji, będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji tych usług, przyjęcia zapłaty za nie, dokumentowania takich transakcji oraz dla potrzeb rachunkowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.

VII. Reklamacje:

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać e-mailem na adres: zarzad@nadwislanski.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
 4. Reklamacja jest rozpatrywana przez Administratora co do zasady w terminie 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć usług zamówionych przez Użytkownika lub zrealizowanych przez Usługodawcę przed wprowadzeniem tych zmian.