Polityka prywatności i cookies

I. Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych, tj. danych osobowych użytkowników strony internetowej https://nadwislanski.com (dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe), jest Nadwiślański Ośrodek Psychoterapii – Popławska & Reich spółka jawna z siedzibą w Warszawie (00-349) przy ul. Tamka 18 lok. 29, NIP: 525-293-64-65 (dalej jako: „Administrator”).
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem możliwości świadczenia usług medycznych / terapeutycznych, zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania praw i obowiązków Administratora określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a związanych z prowadzoną przez niego działalnością.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora, oprócz uzyskanych od Państwa zgód, jest art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a mianowicie „(…) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (…)”, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  • wykonania umowy;
  • rejestracji pacjentów;
  • świadczenia usług medycznych / terapeutycznych;
  • rozliczania świadczonych usług;
  • udostępniania danych medycznych;
  • archiwizacji;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 5. Administrator nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania umowy i zrealizowania usług medycznych / terapeutycznych, a po tym czasie będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów, m.in. o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń mogących wynikać z umowy lub komunikacji i współpracy prowadzonej przez Państwa z Administratorem.
 7. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz pomiotom współpracującym z Administratorem (i ich podwykonawcom), w szczególności:
  • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do świadczenia przez Administratora usług medycznych (np. ZUS – w przypadku wystawienia e-ZLA);
  • podmiotom świadczącym usługi hostingowe – w celu zapisania i przechowywania danych na serwerze na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • podmiotom świadczącym usługi płatności online;
  • podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.
 8. Przekazanie danych osobowych podmiotom lub organizacjom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym może nastąpić wyłącznie w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu prawidłowego świadczenia usługi opieki zdrowotnej oraz wykonania umowy (np. realizacji Państwa dyspozycji związanych z umową).
 9. Zarówno Państwo, jak i każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (w tym – uzyskania ich kopii), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. W celu realizacji uprawnień przywołanych w zdaniu poprzedzającym można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: recepcja@nadwislanski.com. Osobom, których dane Administrator przetwarza, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Ewentualne cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

II. Pliki cookie:

 1. Korzystanie ze strony internetowej https://nadwislanski.com wiąże się z zamieszczaniem i przechowywaniem w Państwa komputerze (lub innym elektronicznym urządzeniu stacjonarnym, bądź mobilnym, z dostępem do Internetu) plików cookie (tzw. ciasteczek), tj. niewielkich informacji tekstowych zapamiętujących preferencje użytkownika, przyczyniających się do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz poprawy wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji.
 2. Administratorem cookies jest Nadwiślański Ośrodek Psychoterapii – Popławska & Reich spółka jawna z siedzibą w Warszawie (00-349) przy ul. Tamka 18 lok. 29, NIP: 525-293-64-65.
 3. W każdym czasie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w swoich przeglądarkach internetowych, które – co do zasady – domyślnie dopuszczają przechowywanie takich plików w urządzeniu końcowym użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookie lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Brak odpowiedniej zmiany tych ustawień jest równoznaczny ze zgodą na przechowywanie cookies na Państwa komputerze (lub innym urządzeniu) i/lub uzyskiwaniu dostępu do nich przez Administratora.
 4. Zmiana ustawień plików cookie polegająca na ograniczeniu ich stosowania może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej.
 5. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:
  • prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa strony internetowej oraz dostosowywania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
  • tworzenia statystyk oraz analizy sposobu korzystania ze strony internetowej.
 6. W ramach strony internetowej https://nadwislanski.com stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: sesyjne (session cookies), tj. pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe (persistent cookies), tj. pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Z uwagi na pełnione funkcje, obejmują one natomiast:
  • niezbędne cookies – umożliwiające użytkownikom poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji (bez tych cookies strona internetowa może nie wyświetlać się poprawnie),
  • wydajnościowe cookies – zbierające anonimowe dane o sposobie korzystania ze strony internetowej, służące poprawie jej funkcjonowania,
  • funkcjonalne cookies – zapamiętujące wybrane przez użytkownika ustawienia, np. w zakresie języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp

Administrator informuje nadto, że w celu zbierania i analizowania informacji o korzystaniu ze strony internetowej https://nadwislanski.com posiłkuje się usługą Google Analytics. Więcej informacji na temat zasad, na jakich usługa ta zbiera i przetwarza dane, można znaleźć tutaj.